Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Analizatory na usługach bezpieczeństwa i higieny pracy

Powietrze, którym oddychamy i w którym pracują urządzenia wy-twarzające płomień lub iskry, nie może zawierać składników trujących oraz palnych w stężeniach, powodujących chorobę, śmierć lub eksplozję. W hutnictwie składnikiem zagrażającym zdrowiu ludzkiemu jest CO, występujący w gazie wielkopiecowym (30%), czadnico- wym (28%) i koksowniczym (7%). Są to stężenia bardzo duże w stosunku do odporności człowieka na CO, gdyż już 0,01% CO w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo dla życia. Dla stwierdzenia takich oraz jeszcze mniejszych stężeń CO potrzeba szczególnie dokładnych i szybko działających analizatorów.

Typowym analizatorem na ślady CO w powietrzu jest przyrząd zbudowany przez Dragera. W analizatorze takim znajduje się katalizator, na którym spala się tylko CO. Jeżeli więc przez przyrząd przepuszcza się powietrze zawierające CO, to natrafiając na katalizator, CO spala się z tlenem powietrza na C02. Wywiązuje się ciepło, które podwyższa temperaturę katalizatora. Miarą stężenia CO w badanym powietrzu jest wzrost temperatury katalizatora. Ponieważ 1% CO powoduje wzrost temperatury o 50°C, zatem bez trudności oznacza się 0,002% CO, co odpowiada przyrostowi temperatury o 0,1°C. Często stosuje się podwójny system alarmowy, uruchamiany impulsem od przyrządu mierzącego wzrost temperatury: pierwszy sygnał świetlny oznacza przekroczenie stężenia CO, niebezpieczeństwo dopiero po dłuż-szym pobycie w zatrutej atmosferze, drugi sygnał dźwiękowy oznacza przekroczenie stężenia CO, które jest niebezpieczne dla życia już po krótkim okresie oddychania takim powietrzem. Po takim sygnale należy natychmiast opuścić zagrożony teren.