Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Kontrola pracy wielkiego pieca obejmuje

a) Pomiar i rejestrację poziomu wsadu wielkopiecowego, dokonywane za pomocą periodycznie opuszczanych sond. W okresie gdy sondy są opuszczone (podnosi się je w okresie zasypu), pomiar ten informuje o ewentualnym zawisie, jeżeli na mierniku nie obserwuje się obsuwania wsadu. Ruch i położenie sond przekazywane są za pomocą urządzenia selsynowego.

b) Pomiary i rejestrację temperatur: fundamentów, obmurza, gorącego dmuchu, gazu na wyjściu z gardzieli.

c) Pomiary i rejestrację: ciśnienia dmuchu w okrężnicy, w gardzieli i w przestrzeni międzydzwonowej.

d) Pomiary i rejestrację przepływu: pary, wody, powietrza zimnego dmuchu.

e) Automatyczną analizę: składu gazu wielkopiecowego ze szczególnym uwzględnieniem: 1) zawartości wodoru, którego nadmierny wzrost świadczy o przedostaniu się wody do pieca, 2) wilgotności powietrza (dmuchu).

Automatyka procesu wielkopiecowego może obejmować ponadto:

f) automatyczną regulację wilgotności dmuchu wielkopiecowego,

g) automatyczną regulację temperatury dmuchu.

Układy regulacyjne f) i g) przedstawione są na rysunku 89. Regulator wilgotności 1 ma zainstalowany czujnik oporowy 2 z chlorkiem litu (porównaj w punkcie 12 „Przyrząd do oznaczania wilgotności bezwzględnej") w naczyniu, do którego doprowadza się w sposób ciągły próbkę dmuchu. W naczyniu tym znajduje się drugi czujnik wilgotności oraz termometr oporowy 3, przy czym obydwa te elementy przyłączone są do wspólnego rejestratora 4 zapisującego działanie układu regulacji. W zależności od wyniku pomiaru wilgotności, regulator 1 przedstawia zawór 5, zainstalowany na dopływie pary nawilżającej dmuch. Regulacja temperatury dmuchu odbywa się za pomocą termo- elementu 6, regulatora 7 i organu wykonawczego 8, nastawiającego dopływ zimnego powietrza do przewodu z gorącym dmuchem.

Za pomocą takiego układu regulacji otrzymuje się stałość bezwzględnej wilgotności w granicach ± 0,5 g/Nm3 suchego powietrza, przy wilgotności wynoszącej ok. 25/Nm3 suchego powietrza. Przeprowadzone w różnych zakładach badania wykazały, że regulacja ta daje wzrost wydajności pieca 5-f-7% przy niezmienionym jednostkowym zużyciu koksu. Pomiary kontrolne w oczyszczalni gazu zależne są od zastosowanego systemu oczyszczania. Na ogół sprowadzają się one w oczyszczalni mokrej do oznaczania przepływów gazu i zużytej wody, temperatur gazu i wody przed i za płuczkami, oraz ciśnień wody zasilającej.