Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Pomiary cieplne

Prawie wszystkie pomiary cieplne są pomiarami ciągłymi, często z rejestracją wyników. Obejmują one:

a. Pomiary natężeń przepływu: gazu 5a i powietrza spalania 4a doprowadzanych do pieca zapłonowego, i spalin 6a wytworzonych na taśmie spiekalniczej.

b. Pomiary ciśnień spalin w poszczególnych skrzyniach odciągowych 8a-h9, przed 7a i za oczyszczalnikiem spalin 7b.

c. Pomiary temperatury tworzywa w chwili zapłonu la, spalin uchodzących z poszczególnych skrzyń odciągowych 2a do f i gotowego spieku przed 3a i za chłodnią 3b.

d. Pomiary zawartości C02 lub 02 w spalinach uchodzących z po-szczególnych skrzyń odciągowych lub płynących przez rurociąg zbiorczy 9a.

Wymienione pomiary wykonuje się lub też można przy obecnym stanie techniki wykonywać bez specjalnych trudności w sposób ciągły. Natężenie przepływów czynników gazowych, z reguły niskoprężnych, mierzy się przy pomocy układu zwężki dławiącej z wagą pierścieniową. Ciśnienia spalin, które zawsze są niższe od ciśnienia otoczenia, czyli są tzw. ciągami, mierzy się przy pomocy manometrów puszkowych, a w najprostszych przypadkach można nawet użyć rurek U napełnionych wodą.

Temperatury mierzy się przy pomocy termoelementów podłączonych do wielopunktowych miliwoltomierzy lub kompensatorów rejestrujących. Temperatury ok. 1000°C można mierzyć w sposób ciągły termoelementami NiCr-Ni, lecz praktyka wykazała, że termoelerrienty PtRhlO-Pt działają bezbłędnie w tych temperaturach o wiele dłużej niż termoelementy z metali nieszlachetnych. W chłodni, do pomiaru temperatury spieku nieco niższej niż temperatura spalin, można bez obaw szybkiego zużycia stosować termoelementy NiCr-Ni. Z uwagi na szereg dodatkowych czynników oddziaływających na wskazania termoelementów otrzymane wyniki są obarczone często dość znacznym błędem, lecz jest to błąd stały, toteż nie dyskwalifikuje on znaczenia zmierzonych wartości dla kierowania, a nawet automatyzowania procesu aglomeracyjnego. Pomiar zawartości C02 lub 02 w spalinach można wykonać przy pomocy analizatorów automatycznych, doprowadzając do nich próbki spalin pobrane chłodzonymi sondami z żądanych miejsc. Dotychczas jednak najczęściej stosuje się okresowe pobieranie prób i wykonywanie analiz ręcznym aparatem typu Orsata.

Z cieplną pracą aglomerowni związany jest, ważny również dla technologii procesu, pomiar wilgotności tworzywa dostarczanego na taśmę spiekalniczą. Dotychczas nie opracowano sposobu ciągłego oznaczania tej wilgotności w sposób nadający się do stosowania go w skali technicznej. Pomiar ten wykonuje się więc okresowo pobierając próbki i oznaczając w nich wilgoć pospiesznymi metodami laboratoryjnymi.