Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Powietrze

Analizatorem reagującym na zmianę gęstości spalin wskutek zmiany w nich procentowej zawartości C02 jest przyrząd o nazwie Ranarex (rys. 65). Gęstość zależy przede wszystkim od zawartości w nich C02, który jest o wiele cięższy od pozostałych składników. Równym objętościom spalin i powietrza o jednakowym ciśnieniu i temperaturze nadaje się tę samą prędkość.
Bogaty wybór trayów w sklepie Accurate. Wymiary i kształty dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Energia kinetyczna spalin jest tym większa od energii kinetycznej powietrza, im w spalinach jest więcej C02. Spaliny ochłodzone i powietrze zasysają wentylatorki 1 i 2 napędzane silnikiem 3 przez pędnię pasową 4. Badany gaz (spaliny) i powietrze płyną przez komorę 5 i 6 działając na koła skrzydełkowe 7 i 8, zaklinowane na osiach. Skrzydełka obu kół są pochylone w kierunkach przeciwnych, więc koła te wywierają przeciwne momenty obrotowe na układ dźwigni 9, 10 i 11. Im więcej C02 w spalinach tym, większy moment wywierany jest przez koło 7 i tym dalej przesunie się wskazówka 12, aż ustali się równowaga.

Analizatory termoelektryczne wykorzystują własności cieplne gazów w zależności od ich składu chemicznego. Zmiany własności cieplnych mierzy się mostkowymi układami elektrycznymi. Zasada budowy i działania analizatora termoelektrycznego spalin (rys. 66) na procentową zawartość COa jest następująca: ochłodzone spaliny płyną bardzo wolno przez komorę 1, w której przeciągnięty jest platynowy drut oporowy Rj. W takiej samej, tylko zamkniętej komorze 2 z przeciągniętym przez nią drutem oporowym i?2, znajduje się powietrze. Druty oporowe Rlt R2, R3, R4 są tak dobrane, że przy ich równej temperaturze pomiędzy końcami mostka z miliwoltomierzem nie ma napięcia. Ponieważ COa zawarte w spalinach jest gorszym przewodnikiem ciepła od powietrza i drut Rt nagrzany prądem rozgrzewa się wskutek tego bardziej niż wzrasta. Powoduje to zaburzenie na zawartość C02 wagi elektrycznej mostka i przez miliwoltomierz płynie prąd. Jest on tym większy, im większa zawartość C02 w badanych spalinach. Podziałka miliwoltomierza jest wy- skalowana w procentach C02.

Podobny układ elektryczny ma analizator spalin na sumę CO + H2. Różnica polega na tym, że do komory 1 wpuszcza iię spaliny z dodatkiem powietrza. CO i H2 spalają się dzięki właściwościom katalitycznym platyny na powierzchni drutu oporowego Rj, podwyższając przez to jego temperaturę i powodując zaburzenie równowagi mostka. Miliwoltomierz jest wyskalowany w procentach (CO + H2). Wskazania analizatorów termoelektrycznych można przekazywać na większą odległość, a impulsy elektryczne wykorzystać w układach automatyki.