Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Termometry rozszerzalnościowe cieczowe

Ciałem termometrycznym jest w nich ciecz, która nie krzepnie i nie wrze w zakresie pomiarowym termometru. Ciecz zawarta jest w zbiorniczku oraz w połączonej z nim kapilarze, przymocowanej do podzielni z podziałką w °C. Objętość cieczy w kapilarze jest znikoma w porównaniu z objętością cieczy w zbiorniku. Czujnikiem jest więc zbiornik i ciecz w nim zawarta osiągnąć ma w czasie pomiaru temperaturę badanego środowiska. Ciecz w kapilarze spełnia jedynie rolę wskazówki, gdyż poziom cieczy w kapilarze pokazuje na podziałce mierzoną temperaturę, ściślej mówiąc, temperaturę cieczy w zbiorniku. Ponieważ materiał, z którego jest wykonany zbiornik, również zmienia swoje wymiary pod wpływem zmian temperatury, więc w rzeczywistości obserwuje się na podziałce termometru efekt wypadkowy rozszerzalności zbiornika i zawartej w nim cieczy.

Zbiornik cieczy termometrycznej i kapilara są wykonane ze szkła lub kwarcu. Zmiana temperatury o 1° powoduje tym większe wydłużenie słupka cieczy w kapilarze, im mniejszy jest przekrój kapilarny i im większa jest pojemność zbiornika cieczy termometrycznej.

Ciecz termometryczna powinna być dobrze widoczna w kapilarze oraz mieć stały współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie pomiarowym przyrządu. Warunki te spełnia bardzo dobrze rtęć. Do pomiaru temperatur niższych niż temperatura krzepnięcia rtęci używa się termometrów wypełnionych cieczami krzepnącymi w temperaturach o wiele niższych niż rtęć. Termometrami cieczowymi można mierzyć temperatury wyższe niż temperatura wrzenia cieczy termometrycznej pod normalnym ciśnieniem, jeżeli sztucznie wytworzy się nad słupkiem cieczy w kapilarze wysokie ciśnienie, które podwyższa znacznie temperaturę wrzenia cieczy. Zestawienie najczęściej używanych cieczy termometrycznych podano w tablicy 3.

Dla celów alarmu lub regulacji przebiegu procesu termometr powinien dać impuls przy przekroczeniu w dół lub w górę określonej granicy dozwolonych wartości temperatury. Do tego służą termometry kontaktowe. Zasada ich działania polega na tym, że słupek rtęci obniżając się poniżej żądanej temperatury lub też ją przekraczając otwiera lub zamyka sygnalizacyjny obwód elektryczny. Powoduje to z kolei odpowiedni sygnał alarmowy lub uruchamia układ automatycznej regulacji. Pomiar temperatury może być błędny nawet przy prawidłowo działającym termometrze, gdy przez nieodpowiednie zainstalowanie czujnika nie przybiera on temperatury badanego środowiska. Przyczynami takich błędów są:

a) skraplanie się par na zbiorniku termometru,

b) dodatkowe opromieniowanie zbiornika przez ciało o temperaturze o wiele wyższej od temperatury badanego środowiska,

c) za krótki okres czasu zanurzenia zbiornika termometru w badanym środowisku,

d) umieszczenie zbiornika poza główną strugą płynu będącego w ruchu.

Cieczowe termometry rozszerzalności są przyrządami wskazującymi, nie nadającymi się do rejestracji wyników.