Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Układ automatyczny

Na przebieg procesu spiekania wywiera wpływ tak wiele czynników, że ujęcie tego wpływu w postaci impulsów pomiarowych oddziałujących na układy samoczynnej regulacji pracy spiekalni okazało się dotychczas niemożliwe. Przede wszystkim nie opanowano dotychczas metod pomiarowych, które by bez opóźnienia podawały wielkości parametrów decydujących o pracy spiekalni. Takimi parametrami, bardzo ważnymi dla przebiegu procesu aglomeracyjnego są np. wilgotność mieszaniny tworzyw, skład chemiczny rudy, uziarnienie mieszaniny tworzyw. Wielkości tych nie da się przy obecnym stanie techniki mierzyć tak szybko, aby wyniki mogły służyć jako podstawa działania układów automatycznej regulacji.

Dlatego też automatyzację spiekalni, podobnie jak i wielu innych urządzeń hutniczych, ograniczono do częściowej automatyzacji pewnych elementów pracy cieplnej. Stosuje się układ automatycznej regulacji temperatury spalin odciąganych z poszczególnych skrzyń spiekalniczych lub też automatyzację ciągu spalin w tych skrzyniach.

Działanie takiego układu jest następujące: gdy temperatura spalin odciąganych z danej skrzyni przekracza w górę lub w dół zadaną na regulatorze wartość temperatury, następuje zmniejszenie lub zwiększenie ciągu w skrzyni wskutek przymknięcia lub otwarcia klapy dławiącej przepływ spalin w przewodzie odprowadzającym spaliny ze skrzyni do rurociągu zbiorczego. Układ taki jest więc tylko automatyką częściową, gdyż nie wybiera się optymalnej wartości temperatury, lecz wartość tę nastawia ręcznie obsługa. Zamiast impulsu temperatury, stosuje się także impuls ciśnienia panującego w skrzyni. Również i tę wielkość nastawia się ręczne na regulatorze. Zwiększenie lub zmniejszenie się ciągu w stosunku do wartości zadanej powoduje automatyczne przymknięcie lub otwarcie klapy dławiącej wypływ spalin ze skrzyni tak, że ciśnienie w skrzyni utrzymuje się na wartości zadanej.

Czynione są też próby zautomatyzowania prędkości posuwu taśmy w zależności od temperatury spieku opuszczającego taśmę. Układy automatyczne, mające samoczynnie wykonywać to zadanie, nie weszły jednak dotychczas do ruchu przemysłowego.