Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Wiadomości wstępne

Ciśnienie jest parametrem termodynamicznym charakteryzującym stan naprężenia płynów. Ciśnienie jest stosunkiem siły działającej na powierzchnię płaską do pola tej powierzchni. W technice mierzy się w zależności od potrzeb ciśnienie bezwzględne i względne. Ciśnienie bezwzględne odnosi się do próżni absolutnej, zatem wyraża się je zawsze liczbą dodatnią. Ciśnienie względne jest różnicą ciśnień pomiędzy ciśnieniem płynu w zbiorniku lub przewodzie zamkniętym, (rura, kanał), a ciśnieniem otaczającego powietrza atmosferycznego. Gdy mierzone ciśnienie jest mniejsze od ciśnienia otaczającego powietrza nazywa się podciśnieniem i ma znak ujemny, gdy jest większe, nazywa się nadciśnieniem i ma znak dodatni. Pomiędzy ciśnieniem płynu, wyrażonym jako ciśnienie bezwzględne lub względne jest zależność: Pa = Pn + gdzie: pa — ciśnienie bezwzględne (absolutne), pn — ciśnienie względne (nadciśnienie lub podciśnienie), b — ciśnienie otaczającego powietrza atmosferycznego (barometryczne).

Jednostki, w których wyraża się te ciśnienia, mogą być dowolnie dobrane w zależności od wartości mierzonego ciśnienia, lecz wszystkie trzy wielkości tego równania muszą być zawsze wyrażono w tych samych jednostkach. Dla wyrażenia niewielkich ciśnień jak np. ciśnienia palnych gazów niskoprężnych, powietrza tłoczonego wentylatora, ciągu kominowego, używa się jednostki kG/m2 czyli mm H20. Ciśnienia większe, jak np. ciśnienie sprężonych gazów, pary, wody, oleju wyraża się w kG/cm2, czyli w atmosferach. W technice próżniowej używa się torów Tr, czyli mm Hg.

Z wyjątkiem techniki próżniowej w pozostałych przypadkach chodzi zawsze o wielkość ciśnienia względnego. Jeżeli dla celów obliczeniowych należy je wyrazić jako wartość bezwzględną, to wtedy:

a. Dla niewielkich ciśnień względnych do kilkuset mm H20 należy dodatkowo zmierzyć ciśnienie barometryczne b, gdyż jego zmiany są tego samego rzędu wielkości, co zmierzone ciśnienie względne.

b. Dla większych ciśnień względnych np. w kotłach parowych ciśnienie barometryczne można uważać jako stałe, gdyż jego zmiany są nieznaczne w porównaniu z mierzonym ciśnieniem. Dla tych przypadków obowiązuje wzór: przy czym: pa i pn wyraża się w kG/cm2. Pomiar ciśnienia opiera się najczęściej na wykorzystaniu siły wytworzonej działaniem ciśnienia na znaną powierzchnię. Siła ta powoduje zmiany przestrzenne elementów układu pomiarowego. Zmiany te mierzy się miernikiem wyskalowanym w jednostkach ciśnienia.