Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Wiadomości wstępne

Ilość przepływającego czynnika wyraża się jego ciężarem G lub objętością V. Natężenie przepływu czynnika jest stosunkiem ciężaru lub objętości do czasu x i oznacza się je odpowiednio G* lub V*. Zachodzi więc związek: Stosuje się następujące jednostki; G [kG], V [m3], T [h], G* [kG/h], V* [m3/h], y [kG/m3], przy czym y — ciężar właściwy płynu. Można również w zależności od potrzeb stosować jednostki mniejsze lub większe, lecz zawsze obie strony równań muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. W warunkach technicznych uważa się, że liczba kG lub kG/h ciężaru czynnika równa jest liczbie kg lub kg/h masy tego czynnika. Dlatego wyraża się także G w kg, zaś G* w kg/h.

W technice ilość gazów wyraża się jako objętość normalną w umownych jednostkach objętościowych, tzw. normalnych metrach sześciennych Nm3; jest to ilość gazu o normalnych wartościach parametrów termodynamicznych (ciśnienie 760 mm Hg, temperatura 0°C), która mieści się w objętości 1 m3. Ponieważ gazy w chwili pomiaru mają zazwyczaj inne ciśnienie i temperaturę, zmierzoną rzeczywistą objętość przelicza się na objętość normalną przy pomocy wzoru: gdzie: V0 [Nm3] — objętość normalna gazu w 0°C i 760 mm Hg, V [m3] — objętość rzeczywista gazu w t°C i pa mm Hg, t [°C] — temperatura gazu, pa [mm Hg] — ciśnienie bezwzględne gazu. Ilość cieczy i pary wyraża się zwykle w jednostkach ciężarowych. Ich ciężar właściwy y będący współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy ciężarem i objętością zmienia się w zależności od temperatury i ciśnienia inaczej dla każdej cieczy lub pary. Tylko ilość zimnych cieczy wyraża się w jednostkach objętościowych. Odpowiednio do jednostek ilości płynu tworzy się jednostki jego natężenia przepływu.

Pomiaru ilości płynu dokonuje się w celu stwierdzenia, ile płynu przepłynęło przewodem w określonym czasie r. Ilość ta jest równa różnicy stanu licznika przyrządu pomiarowego, odczytanego na początku i na końcu czasu t. Pomiaru natężenia przepływu płynu dokonuje się w celu stwierdzenia chwilowego obciążenia przewodu. Oba pomiary są równie ważne. Ilość płynu musi się znać dla okresowych rozliczeń jego zużycia, natężenie przepływu dla kontroli i regulowania pracy urządzeń przemysłowych. Mimo, że natężenie przepływu wyraża się np. w kG/h i wynosi ono w danej chwili G* [kG/h], nie oznacza to wcale, że przez całą godzinę będzie ono niezmienne. Gdy przepływomierz wskazuje natężenie G* [kG/h] oznacza to tylko, że gdyby utrzymało się ono bez zmiany przez 1 godzinę, to przez przewód przepłynęłoby G [kG] płynu.